Producenci
Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

 

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Sklep Zoologiczny Damian Lach, ul. Białoprądnicka 24a/29, 31-221 Kraków, tel. 798 914 800 (koszt połączenia według taryfy operatora), o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: shop@turkusowezoo.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Formularz odstąpienia od umowy do pobrania tutaj

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Proszę odesłać nam rzecz na adres: Sklep Zoologiczny Damian Lach, 
                                                             ul. Białoprądnicka 24a/29,
                                                             31-221 Kraków,

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Pamiętaj aby do nadanej przesyłki ze zwracanym produktem/produktami dołączyć także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę!

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, (tzn. koszt wysyłki zwracanego zamówienia na nasz adres firmowy oraz związane z tym koszty opakowania przesyłki.).

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  Uwaga: Nie przyjmujemy zwrotów produktów wykonanych na indywidualne zamówienie oraz łatwo psujących się takich jak pokarmy na wagę czy żywe rośliny akwariowe. W przypadku uszkodzenia roślin w transporcie prosimy o złożenie reklamacji. Patrz niżej, punkt reklamacja żywego towaru - roślin.

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą, w razie braku zgodności Towaru z Umową, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru Kupującemu, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 2. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak określonych cech Towaru Outletowego z Umową jeżeli Kupujący, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru Outletowego wskazana przez Sprzedawcę odbiega od standardowego Towaru tego typu, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Kupujący może zażądać jego naprawy lub wymiany. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego, informacje dotyczące Towaru i Zamówienia, opis i data powstania wady Towaru oraz żądanie Kupującego. Kupujący zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Towaru.
 4. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia do pobrania Formularz Reklamacyjny.

Formularz reklamacyjny do pobrania tutaj

 1. Reklamacje należy składać:
 1. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: ul Białoprądnicka 24a/29 31-221 Kraków,
 2. w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: shop@turkusowezoo.pl 
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Kupującego w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku nieudzielenia informacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację. 
 2. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.
 5. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego Towar na swój koszt.
 6. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową, 
 2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową,
 3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,
 4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z praw opisanych w pkt. 6 niniejszego paragrafu, 
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
 2. Przedsiębiorca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny.
 3. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 5. W razie odstąpienia od Umowy Kupujący niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Przedsiębiorcy. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona.

Pamiętaj aby do nadanej przesyłki ze zwracanym produktem/produktami dołączyć także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę!

W razie zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości co do procedury składania reklamacji i zwrotów, można skontaktować się z nami za pomocą:

tel. 798 914 800

adres e-mail: shop@turkusowezoo.pl

Reklamacja żywego towaru - roślin

 

Warunki uzyskania reklamacji na rośliny:

Reklamacja na rośliny zostanie uznana w momencie niezwłocznego otworzenia paczki i przesłania rzeczywistych zdjęć uszkodzonych roślin na adres e-mail sklepu: shop@turkusowezoo.pl w ciągu 24h od momentu odbioru przesyłki. Zdjęcie nie może być wykonane po rozpakowaniu roślin z ich oryginalnych opakowań, w których zostały wysłane tj. foliowe worki oraz kubki InVitro.

Wybierając przesyłkę do paczkomatu klient zobligowany jest do jak najszybszego odbioru paczki z paczkomatu aby nie narażać rośliny na dłuższe przebywanie w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Reklamacje paczek z roślinami oczekujących na odbiór w paczkomacie dłużej niż 6h nie będą uznawane.

 Reklamacja nie zostanie uznana: 

 1. J.w. paczka z roślinami oczekiwała w paczkomacie na odbiór przez kupującego dłużej niż 6 h
 2. Z winy kupującego (nieobecność odbiorcy pod wskazanym adresem w dniu dostawy lub przesunięcia terminu dostawy na własną rękę)
 3. Rośliny zostały rozpakowane i posadzone w akwarium

Zawsze staramy się wysyłać rośliny w jak najlepszej kondycji i jak najlepiej zapakowane, jednakże kupujący musi zdawać sobie sprawę, że zamawiając delikatne rośliny wysyłkowo mogą one zostać lekko uszkodzone w transporcie, jednakże w nieznacznym stopniu, który nie uniemożliwi ich wzrostu w akwarium.

Z uwagi na fakt, iż rośliny są produktem naturalnym trzeba brać pod uwagę również to, że może na nich pojawić się kilka brązowych listków, bądź jakieś plamki. Każda roślina ma charakter niepowtarzalny i pomimo tego samego gatunku może różnić się nieznacznie wielkością sadzonki czy ilością łodyg w koszyku. Ponadto, większość roślin podczas aklimatyzacji traci stare liście tworząc nowe, przystosowane do warunków panujących w akwarium. W związku z powyższym tego typu zgłaszane kwestie nie stanowią podstawy do uznania reklamacji. Wyjątkiem jest trwałe uszkodzenie możliwości wzrostowej rośliny.

Nadto, nie odpowiadamy za warunki panujące w akwarium kupującego i związany z tym proces przystosowania się roślin. Kupujący decydując się na zakup wybranych gatunków roślin bierze pełną odpowiedzialność za ich rozwój w akwarium.

Uwzględniona reklamacja:

Jeżeli klient spełnił wszystkie wcześniej wspomniane warunki do pozytywnego uwzględnienia reklamacji, to otrzyma zwrot pieniędzy za uszkodzone rośliny w terminie do 14 dni od daty uwzględnienia reklamacji. Pieniądze zostaną zwrócone tym samym sposobem płatności wybranym przez kupującego podczas składania zamówienia. 

 

Warunki atmosferyczne
 

Wysyłka roślin:

- W miesiącach kiedy temperatury na zewnątrz są dodatnie, rośliny wysyłamy standardowymi przesyłkami za pomocą paczkomatów lub kurierem.
- W miesiącach ujemnych temperatur ( grudzień – marzec) przesyłki wysyłamy odpowiednio zapakowane z użyciem heat packów (ogrzewaczy) również kurierem i paczkomatem. Koszt heatpacków zostaje wtedy doliczony do kosztów wysyłki, niezależnie od tego czy dostawa jest darmowa.

Dla pewności dotarcia paczki z roślinami przed weekendem rośliny wysyłamy tylko w poniedziałki i wtorki! Jeżeli w przesyłce znajdowałyby się również przedmioty z szybszym czasem realizacji wysyłki, a zamówienie zostałoby złożone w dniach środa - piątek, zamówienie zostanie wysłane dopiero początkiem następnego tygodnia tj. poniedziałek. W przypadku zamówień złożonych w dni świąteczne i wolne od pracy, wysyłka roślin zostanie nadana w odpowiednio dobranym terminie aby zapobiec jej przetrzymaniu u firmy kurierskiej.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl